يکشنبه, 3 شهريور 1398

خطا !

  تنظيمات ماژول Simple Menu

  تنظيمات خاص ماژول

  Sets the ID of then Parent tab for the menu (this tab may be hidden or inaccessible for the logged on user.)Sm Parenttabid*
  Sets the repeat direction for menu rendering.Sm Menu Repeatdirection*
  Sets the type of menu this module use.Sm Menutype*
  Sm Menubindingtype*

  تنظیمات Alpha Menu Navigation

  رنگ پس زمینه منوی اصلی در حالت انتخاب شده
  رنگ فونت منوی اصلی در حالت انتخاب شده
  رنگ پس زمینه ساب منوها در حالت انتخاب شده
  رنگ فونت ساب منوها در حالت انتخاب شده
  رنگ پس زمینه منوی اصلی در حالت over
  رنگ پس زمینه ساب منوها در حالت over
  رنگ پس زمینه منوی اصلی
  رنگ فونت منوی اصلی
  رنگ پس زمینه ساب منوها
  رنگ فونت ساب منوها
  رنگ حاشیه ساب منوها
  استایل حاشیه ساب منوها
  عرض حاشیه ساب منوها
  رنگ حاشیه منوی اصلی
  استایل حاشیه منوی اصلی
  عرض حاشیه منوی اصلی
  رنگ جدا کننده سلول ها در ساب منوها
  اندازه جداکننده سلول ها در ساب منوها
  رنگ جدا کننده سلول ها در منوی اصلی
  اندازه جداکننده سلول ها در منوی اصلی
  اندازه فونت منوی اصلی
  اندازه فونت ساب منوها
  فونت منوی اصلی
  فونت ساب منوها
  رنگ فونت منوی اصلی در حالت over
  رنگ فونت ساب منوها در حالت over
  Simple Menu Is Rtl

  تنظيمات صفحه بندي و شمايل

  استفاده از شمايلاستفاده از شمايل
  شمايلشمايل
  نمايش عنواننمايش عنوان
  نمايش تغيير يافته توسطنمايش تغيير يافته توسط
  Invisible By Defaultبسته بودن بصورت پيشفرض

  تنظیمات دکمه ها و نمايش

  نمايش دکمه چاپ در پنجره هانمايش دکمه چاپ
  Show User AddCount Report button in view mode?نمايش دکمه گزارش تعداد آيتم هاي اضافه شده توسط هر کاربر
  نمايش دکمه راهنما در پنجره هانمايش دکمه راهنما
  نمايش دکمه XML در پنجره هانمايش دکمه XML
  Show Comment Manager button in view mode?نمایش دکمه مدیریت نظرات

  تنظيمات فرهنگ

  فرهنگفرهنگ
  عنوان به زبان فارسيعنوان به زبان فارسي
  Set title for English (United States) culture.عنوان به زبان انگليسي
  Set ToolTip for Persian (Iran) culture.شرح ماژول به فارسی
  Set ToolTip for English (United States) culture.شرح ماژول به انگليسی

  تنظیمات دايرکتوري

  Support Directoryدايرکتوري
  Choose Directory View for this moduleنوع نمايش دايرکتوري
  COLLAPSE_TREEبسته بودن درخت دايرکتوري
  Directory Widthعرض دايرکتوري

  تنظیمات مانيتورينگ

  Module Table Name for Monitoringنام جدول ماژول برای مانيتورينگ
  Field Name to log for Monitoringنام یک فیلد برای مانيتورينگ

  تنظیمات شمارش بازديد

  Enable Item counterفعال سازی شمارش تعداد بازدیدهای یک آیتم
  Enter minutes percent for Visit Count:مهلت زمانی ثبت مجدد بازدید بر حسب درصدي از زمان Session

  تنظیمات ابزارهای مفید

  Support Ratingامتیازدهی

  تنظیمات انیمیشن ماژول

  Repeat scrolling animations moduleتکرار شدن Scrollspy
  Type animations while scrolling your moduleانیمیشن Scrollspy
  Trigger events and animations while scrolling your moduleفعال سازی Scrollspy
  Make elements remain at the top of the viewport, like a sticky navbarفعال سازی Sticky
  Automatic set topنتظیم خودکار Sticky
  Top offset whent sticky should be triggeredفاصله از بالا در حالت Sticky
  Sticky شدن تا انتهای ناحیه
  delay in milliseconds to the animationتاخیر زمانی انیمیشن Scrollspy (میلی ثانیه)

  ثبت تغييرات قبول تنظيمات اصلي بخشها انصراف  

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0