شنبه, 1 مهر 1396

عنوان : به منظور رفاه حال شهروندان؛
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۸:۳۸:۳۹


به منظور رفاه حال شهروندان؛

از حفاری های غیرمجاز در معابر خرمدشت پردیس جلوگیری شد

روابط عمومی شهرداری پردیس: به منظور رفاه حال شهروندان، از حفاری های غیرمجاز در معابر خرمدشت شهر پردیس جلوگیری بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، در برخی مواقع تعداد معدودی از افراد قانون گریز به منظور نیل به اهداف شخصی با نادیده گرفتن منافع سایرین نسبت به اقداماتی نظیر حفاری های غیرمجاز اقدام می کنند.

این اقدام افراد یاد شده موجبات وارد شدن تخریب به معابر شهری و آسفالت را فراهم ساخته و سبب نارضایتی دیگر شهروندان می شوند.

از این رو، دفتر خدماتی ناحیه سیاهسنگ و خرمشدت با نظارت دقیق بر این مهم، نسبت به جلوگیری از حفاری های غیرجاز اقدام می کند.بازگشت           چاپ چاپ     
 
کیلومتر 17جاده آبعلی-شهر جدید پردیس تلفن:7-76244994 سامانه پیامک: 50002058