Saturday, August 13, 2022
General Tender Info
تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز
1400-23
Tender
شهرداری پردیس
Document delivery state

آگهي مناقصه عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد پروژه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز و انجام امور عمومی و خدماتی شهرداری پردیس با تعداد نیروهای مورد نیاز بصورت میانگین ماهیانه 400 نفر را با مبلغ برآورد  400.000.000.000 ريال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 لغایت روز چهار شنبه مورخ 14/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir به شماره فراخوان 20010103366000001 مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز شنبه مورخ 31/02/1401 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ کارشناسی میباشد.

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

                                                                                                                                                                                 رضا کارخانه

                                                                                                                                                                              شهـــــردار                                                                                                                                                                                    

Tender Rules
4/10/2022
4/19/2022
5/4/2022
5/11/2022
5/12/2022
Sessions
No attachment
No attachment
No attachment
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0