Saturday, August 13, 2022
General Tender Info
اجاره املاک شهرداری
1400-23
Auction
شهرداری پردیس
Document delivery state

آگهي تجدید مزایده عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد قطعاتی از املاک خود را در شهر پردیس به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 23/01/1401 لغایت روز پنج شنبه مورخ 01/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1- بازار روز میوه و تره بار فاز 2 شهر پردیس با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 19.752.000.000 ريال با شماره فراخوان 5001093660000002 که آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز پنج شنبه مورخ 15/02/1401 میباشد.

2- بازار روز میوه و تره بار فاز 3 شهر پردیس (بهستان) با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 8.592.000.000 ريال با شماره فراخوان 5001093660000003 که آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز پنج شنبه مورخ 15/02/1401 میباشد.

3- دو باب مغازه واقع در مجتمع تجاری یاقوت شهر پردیس با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 8.772.000.000 ريال با شماره فراخوان 5001093660000004 که آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز شنبه مورخ 17/02/1401 میباشد.

4- یک قطعه زمین به مساحت حدود 750 متر با کاربری گلفروشی با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 1.848.000.000 ريال با شماره فراخوان 5001093660000005 که آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز شنبه مورخ 17/02/1401 میباشد.

5- یک باب مغازه (اتاق شیشه ای) با کاربری گلفروشی حدودا به مساحت 20 مترمربع با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 684.000.000 ريال با شماره فراخوان 5001093660000006 که آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز شنبه مورخ 17/02/1401 میباشد.

6- یک قطعه زميني به مساحت حدود 12000متر مربع جهت بر پایی بازار  روز هفتگی (سه شنبه بازار) شهر پردیس با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 4.872.000.000 ريال با شماره فراخوان 5001093660000007 که آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه ستاد روز شنبه مورخ 17/02/1401 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مزایده خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

                                                                                                                                                                                 رضا کارخانه

                                                                                                                                                                              شهـــــردار                                                                                                                                                                                    

Tender Rules
4/10/2022
4/12/2022
4/21/2022
4/28/2022
4/29/2022
Sessions
No attachment
No attachment
No attachment
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0