پنج‌شنبه, 1 اسفند 1398
 
تنظيمات اصلي بخشها

نام واحد:  
زمان اتمام حافظه موقت:  
مربوط به صفحه:  
 
نقشهاي بيننده:

نقشهاي ويرايش کننده:

نقشهاي ايجاد کننده:

نقشهاي حذف کننده:

نقشهاي ويرايش کننده اجزاء:

 
تایید اتوماتیک:
تنظیمات تایید اتوماتیک:
Alert

کل بازه زمانی بازه زمانی بعد از آخرین غیر فعال سازی
جریان کاری شروع نشده
مواردی که جریان کاری به پایان نرسیده
جريان کاري:
نقشهاي تائيدي:
نقشهاي انتشاري:

جريان کاري پويا:
تنظيمات جريان کاري پويا:
ليست نقشها نقشهاي تاييدي


Right

  


Left
 

Up
Down

نمايش به کاربران موبايل؟:
 
نمايش در همه جا:
تجزيه صفحات:

سرویس ارسال پيام:
ارسال پیام:
نوع ارسال پيام :
ليست نقشها :
تنظیمات ارسال پیام:
لیست کاربران کاربران انتخاب شده
  


 
 

ثبت تغييرات قبول تنظيمات ماژول انصراف  

 
5.5.2.0
V5.5.2.0