پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
          عملکرد واحد شهر سازی در فروردین سال 1393

          ردیف

          نوع عملکرد

          تعداد

          1

          صدور گواهی مفاصا حساب

          30

          2

          صدور پروانه ساختمانی

          1

          3

          صدور گواهی عدم خلاف

          8

          4

          صدور گواهی پایان کار

          1

          5

          پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ماده صد

          29

          6

          تشکیل پرونده های ساختمانی

          86

          7

          بررسی نقشه های ساختمانی

          67

          8

          بازدید از املاک و ساختمانها

          93

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          عملکرد واحد شهر سازی در اردیبهشت سال 1393

          ردیف

          نوع عملکرد

          تعداد

          1

          صدور گواهی مفاصا حساب

          77

          2

          صدور پروانه ساختمانی

          5

          3

          صدور گواهی عدم خلاف

          10

          4

          صدور گواهی پایان کار

          11

          5

          پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ماده صد

          28

          6

          تشکیل پرونده های ساختمانی

          215

          7

          بررسی نقشه های ساختمانی

          73

          8

          بازدید از املاک و ساختمانها

          108

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          ردیف

          نوع عملکرد

          تعداد

          1

          صدور گواهی مفاصا حساب

          82

          2

          صدور پروانه ساختمانی

          6

          3

          صدور گواهی عدم خلاف

          6

          4

          صدور گواهی پایان کار

          5

          5

          پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ماده صد

          5

          6

          تشکیل پرونده های ساختمانی

          153

          7

          بررسی نقشه های ساختمانی

          53

          8

          بازدید از املاک و ساختمانها

          97

          عملکرد واحد شهر سازی در خرداد سال 1393

           


                                            5.7.4.0
                               گروه دورانV5.7.4.0