پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهـر پردیس در حال حاضر فاقد شورای اسلامی شهر می باشد و بصورت قائم مقامی توسط استاندار محترم تهران جناب آقای مهندس هاشمی اداره می گردد.

    5.7.4.0
    گروه دورانV5.7.4.0