مشخصات عمومی
اجاره واحدهای تجاری شهرداری
1400-23
مزايده
شهرداری پردیس
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری خود را در شهر پردیس بصورت اجاره سه ساله (با شرایط سال اول مطابق قیمت پیشنهادی برنده مزایده، سال دوم با افزایش 20 درصدنسبت به قیمت سال اول و سال سوم با افزایش 30 درصد نسبت به سال دوم) از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 27/01/1401 لغایت روز پنجشنبه مورخ 08/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ردیف

موقعیت

مساحت (مترمربع)

قیمت کارشناسی اجاره سالانه(ریال)

شماره فراخوان مزایده

آخرین مهلت بارگزاری اسناد در سامانه

1

مجتمع تجاری ویونا واحد شماره 32

34.50

504.000.000

5001093366000008

20/02/1401

2

واقع در پارک امام رضا (ع)

غرفه

240.000.000

5001093366000009

20/02/1401

3

مجتمع تجاری نیایش طبقه اول

835

2.040.000.000

5001093366000010

20/02/1401

4

مجتمع تجاری سپید 2 واحد شماره 19

257.14

1.200.000.000

5001093366000011

20/02/1401

5

مجتمع تجاری امید واحد شماره 28

34.5

504.000.000

5001093366000012

22/02/1401

6

مجتمع تجاری امید واحد شماره 31

32.40

504.000.000

5001093366000013

22/02/1401

7

مجتمع تجاری امید واحد شماره 37

32.70

504.000.000

5001093366000014

22/02/1401

8

مجتمع تجاری امید واحد شماره 39

33.25

504.000.000

5001093366000015

22/02/1401

9

مجتمع تجاری امید واحد شماره 44

28.70

480.000.000

5001093366000017

24/02/1401

10

مجتمع تجاری امید واحد شماره 42

35.65

516.000.000

5001093366000016

24/02/1401

11

غرفه واقع در پارک مشاهیر

غرفه

300.000.000

5001093366000018

24/02/1401

12

غرفه واقع در پارک شهریار

غرفه شرقی

360.000.000

5001093366000019

26/02/1401

13

غرفه واقع در پارک شهریار

غرفه غربی

360.000.000

5001093366000020

26/02/1401

14

غرفه واقع در پارک رود دره جوزک

غرفه شمالی

300.000.000

5001093366000021

26/02/1401

15

غرفه واقع در پارک رود دره جوزک

غرفه جنوبی

300.000.000

5001093366000022

26/02/1401

18-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.

29-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

                                                                                                                                                                                 رضا کارخانه

                                                                                                                                                                              شهـــــردار                                                                                                                                                                                    

قوانین
1401/01/21
1401/01/27
1401/02/08
1401/02/15
1401/02/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0