مشخصات عمومی
واگذاری املاک
401-3
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری پردیس در نظر دارد قطعاتی از املاک مسکونی و تجاری خود را در شهر پردیس از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا از اشخاص/ شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/02/29 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.

2-در صورت عدم تمایل به انجام معامله نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

ردیف

موقعيت ملك

پارکینگ/آسانسور/انباری

مساحت اعياني مترمربع

کاربری

مبلغ کارشناسی (ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ريال)

شماره فراخوان

شرایط پرداخت

1

یک واحد آپارتمان واقع در فاز 2، محله 4،  ندا آوران آتیه، طبقه چهارم غربی، بلوک 4، واحد 8  {ساختمان دارای 700.000.000 ريال بدهی به مدیریت ساختمان میباشد و پرداخت آن بر عهده برنده مزایده میباشد}

دارد/ دارد/ دارد

105

مسکونی

14,910,000,000

745,500,000

200109336000001

50درصد نقد و 50 درصد الباقی بصورت  اقساط 12 ماهه

2

یک واحد آپارتمان واقع در فاز فاز 2، محله 4، قطعه 196 مجتمع مسکونی صنایع چوب دارابی، طبقه دوم، واحد 4  (جنوبی)

دارد/ ندارد/ دارد

100

مسکونی

16,500,000,000

825,000,000

200109336000002

3

یک واحد آپارتمان واقع در فاز دو، محله 2، قطعه 416 مجتمع سایا، طبقه اول، واحد 4

دارد/ ندارد/ دارد

110

مسکونی

21,010,000,000

1,050,500,000

200109336000003

4

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در فاز 4، خیابان فردوس 4، مجتمع مسکونی فجر، بلوک E، واحد 78

دارد/ ندارد/ دارد

176.09

مسکونی

25,004,780,000

1,250,239,000

200109336000004

5

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در فاز 4، خیابان فردوس 4، مجتمع مسکونی فجر، بلوک E ، زیرزمین، واحد 85

دارد/ ندارد/ دارد

83.9

مسکونی

10,907,000,000

545,350,000

200109336000005

6

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری ثامن الائمه (واحد شماره 20)

تعداد پارکینگ:1

28

تجاری

12,320,000,000

616,000,000

200109336000006

7

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری ویونا (واحد شماره 1)

تعداد پارکینگ: 3

62.95

تجاری

63,487,500,000

3,174,375,000

200109336000007

8

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری ویونا (واحد شماره 23)

تعداد پارکینگ:1

32.2

تجاری

15,778,000,000

788,900,000

200109336000008

9

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری ویونا (واحد شماره 15)

تعداد پارکینگ:1

32.55

تجاری

16,275,000,000

813,750,000

200109336000009

10

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری ویونا (واحد شماره 37)

تعداد پارکینگ:2

80.88

تجاری

27,200,000,000

1,360,000,000

2001093360000010

11

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری امید (واحد شماره 17)

تعداد پارکینگ:1

28.75

تجاری

17,681,250,000

884,062,500

2001093360000011

12

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری امید (واحد شماره 13)

تعداد پارکینگ:1

32.85

تجاری

20,038,500,000

1,001,925,000

2001093360000012

13

شهر پردیس، مجتمع تجاری امید (واحد شماره 33 )

تعداد پارکینگ: 1

48.7

تجاری

22,889,000,000

1,144,450,000

2001093360000013

14

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری کوهستان (واحد شماره 2)

ندارد

42

تجاری

16,800,000,000

840,000,000

2001093360000014

15

شهر پردیس، فاز 2 مجتمع نیایش طبقه اول واحد شماره 19

تعداد پارکینگ:2

30.87

تجاری

23,152,500,000

1,157,625,000

2001093360000015

16

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری سپید 2 (واحد شماره 7)

تعداد پارکینگ:1

26.5

تجاری

10,865,000,000

543,250,000

2001093360000016

17

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری سپید 2 (واحد شماره 10)

تعداد پارکینگ:2

64.38

تجاری

28,971,000,000

1,448,550,000

2001093360000017

18

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع تجاری سپید 2 (واحد شماره 14)

تعداد پارکینگ:2

71.08

تجاری

36,250,800,000

1,812,540,000

2001093360000018

19

شهر پردیس، فاز 3، مجتمع هسا، تجاری خاتم (واحد شماره 16)

تعداد پارکینگ:1

33.55

تجاری

16,104,000,000

805,200,000

2001093360000019

 

 

قوانین
1401/02/18
1401/02/29
1401/03/09
1401/03/10
1401/03/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0