مشخصات عمومی
پروژه های عمرانی
1400-23
مناقصه
شهرداری پردیس
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را در شهر پردیس از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهار شنبه مورخ 14/02/1401 لغایت روز شنبه مورخ 24/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ردیف

پروژه

مبلغ برآورد اجرا (ريال)

شماره فراخوان مناقصه

آخرین مهلت بارگزاری اسناد در سامانه

1

ادامه و تکمیل تالار شهر پردیس (ابنیه، برق و مکانیک)

000/000/750/146

20010993366000003

09/03/1401

2

جدولگذاری و لکه گیری جداول فاز 3 و 4

000/000/345/18

2001093366000004

09/03/1401

3

جدولگذاری و لکه گیری جداول فاز 1 و 2

000/000/800/12

2001093366000005

09/03/1401

4

لکه گیری آسفالت فاز 1، 2، 3 و 4 (الف)

000/000/840/12

2001093366000006

09/03/1401

5

ادامه عملیات اجرایی بوستان نورالشهداء

000/000/740/91

2001093366000007

09/03/1401

6

احداث گلزار شهدای پردیس

000/000/000/22

2001093366000008

09/03/1401

7

فوریت های 137

000/000/000/20

2001093366000009

09/03/1401

8

لکه گیری و پیاده رو سازی منطقه صنعتی خرمدشت و سیاهسنگ

000/000/150/9

2001093366000010

09/03/1401

9

ادامه احداث کانال بتنی سیاهسنگ

000/000/100/32

2001093366000011

09/03/1401

10

جدولگذاری و لکه گیری جداول معابر منطقه خرمدشت و سیاهسنگ

000/000/150/9

2001093366000012

09/03/1401

11

احداث فاز دوم پارک گردشگری

000/000/685/25

2001093366000013

09/03/1401

1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد میباشد.

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

                                                                                                                                                                                 رضا کارخانه

                                                                                                                                                                              شهـــــردار                                                                                                                                                                                    

قوانین
1401/02/21
1401/02/24
1401/03/08
1401/03/09
1401/03/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0