مشخصات عمومی
تهیه گل و گیاه
1401-452
مناقصه
شهرداری پردیس
مرحله تحويل اسناد
. آگهي مناقصه عمومي شهرداری پردیس در نظر دارد تهیه گل و گیاه مورد نیاز خود را در شهر پردیس با مبلغ براورد 30.000.000.000 ريال با مدت اجرا 6 ماه به شماره فراخوان 2001093366000045 از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از افراد/شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می¬آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 لغایت روز پنج شنبه مورخ 09/04/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.آخرین فرصت بارگزاری اسناد در سامانه ستاد تاریخ 20/04/1401 میباشد. 1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد میباشد. 2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- هزینه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است. 5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.
قوانین
1401/04/01
1401/04/09
1401/04/20
1401/04/22
1401/04/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0