مشخصات عمومی
اجرای پروژه های عمرانی
1401-453
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری پردیس
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مناقصه عمومي شهرداری پردیس در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی خود را در شهر پردیس به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از افراد/شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می¬آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 لغایت روز پنج شنبه مورخ 09/04/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.آخرین فرصت بارگزاری اسناد در سامانه ستاد تاریخ 20/04/1401 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد میباشد.

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

 

 

موضوع پروژه

شماره فراخوان

مبلغ کارشناسی

مدت اجرا (ماه)

اجرای زیرسازی و آسفالت جدولگذاری معابر حریم شهر

2001093366000046

13.750.000.000

4

ساماندهی ورودی شهر پردیس

2001093366000047

13.750.000.000

3

احداث پارک محله ای رهی معیری

2001093366000048

9.150.000.000

3

احداث بوستان و بازارچه سنتی فاز 3

2001093366000049

59.630.000.000

5

تکمیل ایستگاه آتشنشانی فاز9

2001093366000050

64.200.000.000

9

اجرای آسفالت معابر منطقه صنعتی خرمدشت و سیاهسنگ

2001093366000051

32.100.000.000

4

قوانین
1401/04/01
1401/04/20
1401/04/20
1401/04/22
1401/04/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0