مشخصات عمومی
اجرای پروژه های عمرانی
401-4
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مناقصه عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی خود را در شهر پردیس به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از افراد/شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/4/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/5/4 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.آخرین فرصت بارگزاری اسناد در سامانه ستاد تاریخ 1401/5/15 میباشد.

نام پروژه

شماره فراخوان

مبلغ پروژه (ريال)

مدت اجرا (ماه)

محوطه سازی تالار شهر پردیس

 2001093366000053

27.520.000.000

3

احداث مخزن بتنی فضای سبز

 200109336600054

22.935.000.000

 5

بازسازی و تعمیرات مجموعه ورزشی، آتشنشانی و اداری شهرداری

 2001093366000055

14.675.000.000

 5

اجرای پیاده رو سازی آسفالتی معابر سطح شهر پردیس

 200193366000056

27.520.000.000

 5

ترمیم و بهسازی پارکهای سطح شهر پردیس

 2001093366000057

27.520.000.000

 5

روکش آسفالت معابر سطح شهر 

 20010933660058

 32.100.000.000

 4

1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد میباشد.                      

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.                 

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

قوانین
1401/04/25
1401/05/04
1401/05/15
1401/05/17
1401/05/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0