مشخصات عمومی
اجاره یک ساله بازار روز میوه و تره بار فاز 3 شهر پردیس
401-5
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مزایده عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد اجاره یک ساله بازار روز میوه و تره بار فاز 3 شهر پردیس (بهستان) شامل 12 غرفه مجزا هر کدام به مساحت حدود 28 مترمربع با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 8.592.000.000 ريال به شماره مزایده 5001093366000030 را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از افراد/شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1401/5/8 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/5/18 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات یک شنبه مورخ 1401/5/30 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.                          

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.              

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1401/05/08
1401/05/18
1401/05/30
1401/05/31
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0