شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
تامین نیروی انسانی
161
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد


شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 10/ 12/ 99 لغایت روز دوشنبه 25/ ۱۲ / 99 به شهرداری پردیس ( امور قراردادها ) مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارسال پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 1400/1/16  میباشد .

۱- تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز و انجام امور عمومی و خدماتی با برآورد مبلغ سالیانه ۳۵۸۰۶۴۹۶۵۶۰۰ ریال

٢- تامین تجهیزات آتشنشانی با برآورد مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال


شرایط شرکت در مناقصه
۱-میزان سپرده شرکت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پایه کارشناسی میباشد. 

۲- در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.

٣- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۴- شهرداری در رد یا قبول یک و با کلیه پیشنهادها مختار است ضمنا به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط و یا خارج از تاریخ طرق ترتیب اثر داده نخواهد شد

۵- سایر شرایط و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهدشد.


مرتضی همتی - شهردار پردیس

قوانین
1399/12/11
1399/12/25
1400/01/16
1400/01/18
1400/01/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0