شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
پروژه حمل زباله
14001
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد پروژه حمل زباله خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1400/01/14به مدت ۱۰ روز کاری تا روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 به شهرداری پردیس امور قراردادها مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 میباشد
پروژه حمل زباله از بارانداز شهر پردیس دماوند مرکز دپو زباله‌های گندک با مبلغ پایه کارشناسی 45/302/400/000  هزار ریال

شرایط شرکت در مناقصه
۱) میزان سپرده شرکت در مناقصه چند درصد مبلغ پایه کارشناسی می باشد

2)در صورت عدم تمایل به قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده آنان به ترتیب ثبت خواهد شد
۳ ) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود
۴ ) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است زمان به پیشنهاد های مخدوش مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد
۵) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد

قوانین
1400/01/14
1400/01/24
1400/02/05
1400/02/06
1400/02/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0