شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
تامین نیروی انسانی
14002
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز و انجام امور عمومی و خدماتی خود را با برآورد مبلغ سالیانه  333/060/057/600 ریال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 به مدت ۷ روز کاری تا روز دوشنبه 1400/01/30 به شهرداری پردیس (امور قراردادها) مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات روز شنبه مورخ 1400/02/11 میباشد.

 
1) میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ پایه کارشناسی می باشد.
2) در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده آنان به ترتیب ظبط خواهد شد.

3) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
4) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً به پیشنهاد های مخدوش، مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
5) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

قوانین
1400/01/24
1400/01/24
1400/01/24
1400/01/24
1400/01/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0