شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
فروش ۵ دستگاه اتوبوس
14003
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد فروش ۵ دستگاه اتوبوس غیر قابل حرکت و مستعمل خود را با برآورد مبلغ سالیانه 4/400/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید بذار از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه 1400/01/28 مورخ به مدت ۱۰ روز کاری تا روز سه‌شنبه مورخ 1400/02/07 به شهرداری پردیس امور قراردادها مراجعه نمایند

شرایط شرکت در مزایده
۱ ) میزان سپرده شرکت در مزایده ۵ ٪ مبلغ پایه کارشناسی می باشد
۲ ) در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
۳ ) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود
۴ ) شهرداری در رد یا قبول و یا یک پیشنهادها مختار است ضمناً به پیشنهاد های مخدوش مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد
۵ ) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد

                                                                                                                                
مرتضی همتی - شهردار پردیس

قوانین
1400/01/28
1400/02/07
1400/02/11
1400/02/13
1400/02/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0