شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
خرید خدمت بیمه نامه گروهی
14003
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد خرید خدمت بیمه نامه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی برای حدود ۱۴۰۰ نفر از پرسنل و افراد تحت تکلف آنها با برآورد مبلغ 3/696/000/000 تومان سالیانه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های خدمات بیمه ای که دارای 5سال سابقه می باشند، واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 تا روز سه‌شنبه مورخ 1400/02/07 به شهرداری پردیس امور قراردادها مراجعه نمایند

 آخرین مهلت تحویل اسناد 1400/02/19 و  بازگشایی اسناد  1400/02/20

 شرایط شرکت در مناقصه
۱ ) میزان سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ پایه کارشناسی می باشد.
۲ ) در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده‌ی آن به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۴ ) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ ) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

قوانین
1400/01/29
1400/02/07
1400/02/19
1400/02/20
1400/02/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0