شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
پروژه های عمرانی
14003
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از پروژه‌های عمرانی خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22تا روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 به شهرداری پردیس امور قراردادها مراجعه نمایند.

 آخرین مهلت تحویل اسناد روز پنج‌شنبه  1400/03/13  می باشد.

ردیف

نام پروژه

مبلغ (ریال)

1

اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول معابرمنطقه خرمدشت و سیاهسنگ

10,000,000,000

2

اجرای جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابرحریم شهر

12,000,000,000

3

اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول معابر فاز 1 و 2

12,000,000,000

4

اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول معابر فاز 3 و 4

14,000,000,000

5

لکه گیری(اسفالت) معابر سطح شهر  (الف)

12,000,000,000

6

پیاده رو سازی آسفالتی معابر سطح شهر

10,000,000,000

7

زیرسازی و آسفالت معابرمنطقه خرمدشت

20,000,000,000

8

لکه گیری و پیاده رو سازی منطقه صنعتی خرمدشت و سیاه سنگ

10,000,000,000

9

روکش آسفالت معابر سطح شهر

15,000,000,000

10

احداث دیوار و پله سنگی سطح شهر

10,000,000,000

11

پروژه اجرای پیاده روسازی (کف پوش) معابر سطح شهر

15,000,000,000

12

احداث پارک محله ای فاز 4 شهر پردیس

25,000,000,000

13

ادامه احداث کانال بتنی سیاه سنگ

20,000,000,000

14

احداث پارکینگ عمومی سطح شهر

17,000,000,000

15

احداث سرویس بهداشتی عمومی سطح شهر

7,000,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط شرکت در مناقصه
۱ ) میزان سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ پایه کارشناسی می باشد.
۲ ) در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده‌ی آن به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۴ ) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ ) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

قوانین
1400/02/22
1400/03/03
1400/03/13
1400/03/18
1400/03/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0