شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
واگذاری املاک
14005
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

 

آگهی  تجدید مزایده عمومی واگذاری املاک شهرداری پردیس به صورت اجاره

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از املاک خود را در شهر پردیس به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا از افراد واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز 4شنبه مورخ 1400/03/05 لغایت روز 4شنبه مورخ 1400/03/12 به شهرداری پردیس(امور قراردادها) مراجعه نماید. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 میباشد.

الف) دو باب غرفه واقع در زیرگذر میدان امام خمینی(ره) به مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالیانه 414/000/000 ریال

ب) یک باب غرفه واقع در پارک شهریار شهر پردیس با کاربری کافه کتاب با مساحت 250 مترمربع به مبلع پایه کارشناسی اجاره سالیانه 240/000/000 ریال

شرایط شرکت در مزایده:

1- میزان سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کارشناسی می باشد.

2- در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

مرتضی همتی شهردار

 

قوانین
1400/03/05
1400/03/12
1400/03/25
1400/03/27
1400/03/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0