شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
تجدید مناقصه عمومی پروژه
14005
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از پروژه‌های عمرانی خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26   تا روز شنبه مورخ 1400/04/12  به شهرداری پردیس امور قراردادها مراجعه نمایند.

 آخرین مهلت تحویل اسناد روز پنج‌شنبه  1400/04/21    می باشد.

ردیف

نام پروژه

مبلغ (ریال)

1

اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول معابرمنطقه خرمدشت و سیاهسنگ

10,000,000,000

2

اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول معابر فاز 3 و 4

14,000,000,000

3

ادامه احداث کانال بتنی سیاه سنگ

20,000,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط شرکت در مناقصه
۱ ) میزان سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ پایه کارشناسی می باشد.
۲ ) در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده‌ی آن به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۴ ) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ ) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

قوانین
1400/03/27
1400/04/12
1400/04/21
1400/04/22
1400/04/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0