يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
پروژه عمرانی
14006-15
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را در شهر پردیس به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی  واگذار نماید. لذا از افراد/پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1400/06/13لغایت روز سه‌شنبه مورخ 1400/06/23 به شهرداری پردیس(امور قراردادها) مراجعه نماید. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات روز سه‌شنبه مورخ 1400/06/30میباشد.

الف) احداث مخزن بتنی آب فضای سبز با مدت اجرای کار 6 ماه و مبلغ برآورد  25/000/000/000 ریال

ب) پایدار سازی سوله مدیریت بحرانبا مدت اجرای کار 3ماه و مبلغ برآورد  10/000/000/000 ریال

 

شرایط شرکت در مناقصه :

1- میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ کارشناسی می باشد.

2- در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

مرتضی همتی شهردار

قوانین
1400/06/13
1400/06/23
1400/06/30
1400/07/01
1400/07/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0