يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
خرید مخزن زباله
14006
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری پردیس در نظر دارد مناقصه عمومی خرید مخزن زباله با ورق 15 میل گالوانیزه 1۱۰۰ لیتری خود را به تعداد ۵۰۰ عدد با برآورد  24/000/000/000 ریال در شهر پردیس از طریق مناقصه عمومی تهیه نماید. لذا از افراد، پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ  1400/07/03 لغايت روز دوشنبه مورخ  1400/07/19 به شهرداری پردیس (امور قراردادها) مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 می‌باشد.

۱ - میزان سپرده شرکت در مناقصه 5 % مبلغ برآورد میباشد.

۲-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 ٣- هزینه درج اگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 ۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 ۵-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

مرتضی همتی – شهردار پردیس

قوانین
1400/07/03
1400/07/19
1400/07/20
1400/07/21
1400/07/23
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0