يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
تهیه گل و گیاه
14007
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری پردیس در نظر دارد تهيه گل و گیاه خود را با برآورد 10/000/000/000 ريال در شهر پردیس از طریق مناقصه عمومی تهیه نماید. لذا از افراد، پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ  1400/07/03 لغايت روز دوشنبه مورخ  1400/07/19 به شهرداری پردیس (امور قراردادها) مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 می‌باشد

.۱ - میزان سپرده شرکت در مناقصه 5 % مبلغ برآورد میباشد.

۲-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 ٣- هزینه درج اگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 ۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 ۵-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

مرتضی همتی – شهردار پردیس

قوانین
1400/07/03
1400/07/19
1400/07/20
1400/07/21
1400/07/23
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0