پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                             

ریاست شورای اسلامی شهر

حسن لاله

لیسانس علوم سیاسی

دانشجوی فوق لیسانس رشته روابط بین الملل

رئیس هیئت مدیره شورای صنعتی خرمدشت (فاز هفت)

عضو هیات موسس شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان پردیس

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0