پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند        
        


        

       کتابخانه دانش شهرداری

        

       1. تعداد اعضای ثبت نام شده در سه ماه اول سال 76 نفر خواهران و 55 نفر برادران

       2. تعداد کتاب ثبت شده تا پايان خرداد ماه 9354 جلد می باشد که 237 جلد در اين سه ماه ثبت گرديده است.

       3. تعداد کودک ثبت شده تا پايان خرداد ماه 388 جلد می باشد که 44 جلد در این سه ماه ثبت گرديده است .

       4. دريافت و امانت کتاب به صورت روزانه انجام گرفته است .

       5. برای اعضای ثبت نام شده جديد کارت صادر گرديده است .

       6. تحويل 4300 جلد کتاب قديمی ، ناقص و غير قابل استفاده به نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران .

       7. ارائه گزارش به نهاد کتابخانه ها جهت تمديد مجوز کتابخانه .

       8. نصب نرم افزار مديريت کتابخانه و آغاز ثبت کتابها در نرم افزار.

       9. نصب نرم افزار نمايه نشريات .

       10. دريافت 150جلد از کتاب های مورد نياز کتابخانه از امور کتابخانه ها .

       11. ثبت در سايت کتابخانه ملی ايران برای دريافت شابکا ( شناسگر بين المللی کتابخانه های ايران )


       5.7.4.0
       گروه دورانV5.7.4.0