مشخصات عمومی
آگهي تجدید مزایده عمومي فروش املاک
1401-451
مزايده
شهرداری پردیس
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مزایده عمومي فروش املاک شهرداری پردیس در نظر دارد قطعاتی از املاک خود را در شهر پردیس به شرح ذیل و از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از اشخاص/شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می¬آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز دو شنبه مورخ 30/03/1401 لغایت روز پنجشنبه مورخ 09/04/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگزاری اسناد در سامانه ستاد روز دو شنبه مورخ20/04/1401 میباشد. 1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد. 2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- هزینه درج آگهي روزنامه، هزینه کارشناسی و هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزایده خواهد بود. 4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است. 5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1401/03/29
1401/04/09
1401/04/20
1401/04/20
1401/04/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0