مشخصات عمومی
فروش اقلام ضایعاتی
401-6
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد فروش اقلام ضایعاتی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از افراد/شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز چهار شنبه مورخ 1401/5/12 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1401/5/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات یک شنبه مورخ 1401/5/30 میباشد.

1- فروش اموال ضایعاتی و مستعمل فلزی از جمله: مقادیر بسیار کمی آلومینیوم شامل رادیاتور و بخشی از قطعات یدکی داغی و عمدتا آهنی شامل گاردریل، فرغون، بشکه برش خورده، اتاقک، مخزن، تانکر، سطل زباله آهنی و ... به وزن تقریبی 50 تن با مبلغ پایه کارشناسی 5.000.000.000 ريال به شماره فراخوان 1001093366000001

2- فروش اموال ضایعاتی و مستعمل لاستیکی و پلاستیکی و پلی اتیلن از جمله: پلاستیک مخزن زباله، مخزن نمک، اسباب بازی پارکی، لاستیک خودرویی، ضایعات پلاستیک و پلی اتیلن به وزن تقریبی 15 تن با مبلغ پایه کارشناسی 1.500.000.000 ريال به شماره فراخوان 1001093366000002

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.                          

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.              

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1401/05/12
1401/05/20
1401/05/30
1401/05/31
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0