مشخصات عمومی
اجاره یک قطعه زمین
402-18
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 12000 مترمربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (سه شنبه بازار) با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه برابر 12.720.000.000 ريال با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۹۳۳۶۶۰۰۰۰۳۴ را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1402/05/23 لغایت 1402/05/31 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد 1402/06/11 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ برآورد میباشد. 

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده و سامانه ستاد ایران ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/05/23
1402/05/31
1402/06/11
1402/06/12
1402/06/13
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0