پنج‌شنبه, 28 تير 1403
مشخصات عمومی
تهیه درخت و درختچه
402-19
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد تهیه درخت و درختچه مورد نیاز شهرداری به مبلغ برآورد 35.000.000.000 ريال با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۳۶۶۰۰۰۰۵۹ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1402/05/31 لغایت 1402/06/09 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد 1402/06/20 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد میباشد.      

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.           

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و سامانه ستاد ایران ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/05/31
1402/06/09
1402/06/20
1402/06/21
1402/06/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.8.0
V6.1.8.0