مشخصات عمومی
اجاره یک قطعه زمین
402-20
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مزایده عمومي اجاره ملک

شهرداری پردیس در نظر دارد تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 5000 مترمربع جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 2.400.000.000 ريال (برای سال اول) و به شماره مزایده 5002093366000035 و از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1402/05/31 لغایت مورخ 1402/06/09 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد تاریخ1402/06/20 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.  

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.        

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/05/31
1402/06/09
1402/06/20
1402/06/21
1402/06/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0