مشخصات عمومی
اجاره قطعاتی از املاک
402-21
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

  

آگهي تجدید مزایده عمومي اجاره ملک

شهرداری پردیس در نظر دارد قطعاتی از املاک خود را بصورت اجاره یک ساله به شرح ذیل و از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1402/06/06 لغایت مورخ 1402/06/14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد مورخ 1402/06/26 میباشد.

1) پارکینگ عمومی بهار با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 4.800.000.000 ريال و به شماره مزایده 5002093366000036

2) پارکینگ عمومی خودروهای سنگین با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 8.400.000.000 ريال و به شماره مزایده 5002093366000037

3) پارکینگ عمومی پیام با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 1.800.000.000 ريال و به شماره مزایده 5002093366000038

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.  

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.        

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/06/06
1402/06/14
1402/06/26
1402/06/27
1402/06/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0