مشخصات عمومی
احداث پارک محله ای فاز 11
402-22
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مناقصه عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد احداث پارک محله ای فاز 11 شهر پردیس  به مبلغ برآورد 45.850.000.000 ريال با شماره فراخوان 2002093366000063 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1402/06/08  لغایت 1402/06/16 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد  1402/06/27  میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد میباشد.       

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.           

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و سامانه ستاد ایران ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/06/08
1402/06/16
1402/06/27
1402/06/28
1402/06/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0