مشخصات عمومی
جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر و تفکیک آن از مبدا
402-23
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

  

آگهي مزایده عمومي

شهرداری پردیس در نظر دارد جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر و تفکیک آن از مبدا با مبلغ پایه کارشناسی 58.315.511.136 ريال با شماره مزایده 1002093366000004 را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1402/06/08  لغایت 1402/06/16 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد  1402/06/27  میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ برآورد میباشد.                               

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.              

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده و سامانه ستاد ایران ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/06/05
1402/06/05
1402/06/05
1402/06/05
1402/06/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0