پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
مشخصات عمومی
اجاره املاک
402-24
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مزایده عمومي اجاره ملک

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از املاک خود را با بصورت اجاره یک ساله از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1402/07/08  لغایت مورخ 1402/07/17 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تاریخ 1402/08/01 میباشد.

1- پارکینگ عمومی پیام واقع در فاز 1، بلوار سردار سلیمانی، خیابان پیام به مساحت 2550متر مربع با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 1.800.000.000 ريال و به شماره مزایده 5002093366000039

2- پارکینگ عمومی خودروهای سنگین واقع در ابتدای جاده اصطلک به مساحت 720 متر مربع با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 8.400.000.000 ريال و به شماره مزایده 5002093366000040

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.                  

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.    

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/07/08
1402/07/17
1402/08/01
1402/08/02
1402/08/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0