پنج‌شنبه, 28 تير 1403
مشخصات عمومی
اجاره قطعاتی از املاک
402-25
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي تجدید مزایده عمومي اجاره ملک

شهرداری پردیس در نظر دارد قطعاتی از املاک خود را به شرح ذیل و از طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1402/07/08  لغایت مورخ 1402/07/17  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد مورخ  1402/07/29 میباشد

1) سه قطعه زمین (بصورت یکجا) با کاربری تجاری واقع در پردیس، فاز 2، محله 2، بلوار شهید صیاد شیرازی، ضلع جنوب غربی میدان امام خمینی (ره) با مبلغ پایه کارشناسی 2.9750.000.000.000ريال و به شماره مزایده 2002093366000013

2) یک باب ساختمان مسکونی به مساحت حدودا 84 مترمربع واقع در پردیس- فاز 4- خیابان فردوس 4- مجتمع مسکونی فجر- بلوک E- واحد 85 با مبلغ پایه کارشناسی 35.280.000.000ريال و به شماره مزایده 2002093366000014

3) یک باب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 738.35 مترمربع و اعیانی 804 مترمربع واقع در پردیس- فاز 4- محله 2- نبش خیابان طوبی و بصیرت با مبلغ پایه کارشناسی 370.000.000.000 ريال و به شماره مزایده 2002093366000015

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.                  

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.    

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

قوانین
1402/07/08
1402/07/17
1402/07/29
1402/07/30
1402/08/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.8.0
V6.1.8.0