مشخصات عمومی
فروش ملک
402-27
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومي فروش ملک

شهرداری پردیس در نظر دارد قطعاتی از املاک خود را به شرح ذیل و از طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1402/07/08 لغایت مورخ 1402/07/15  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد مورخ 1402/07/29 میباشد

 

مشخصات ملک

مبلغ پایه کارشناسی(ریال)

شماره مزایده

یک واحد تجاری واقع در مجتمع ویونا واحد شماره 23 به مساحت 32.20 متر مربع

37.030.000.000

2002093366000004

یک واحد تجاری واقع در مجتمع ویونا واحد شماره 37 به مساحت 80 متر مربع

76.000.000.000

2002093366000005

یک واحد تجاری واقع در مجتمع ویونا واحد شماره 28 به مساحت 34.50 متر مربع

37.950.000.000

2002093366000006

یک واحد تجاری واقع در مجتمع ویونا واحد شماره 15 به مساحت 32.55 متر مربع

35.805.000.000

2002093366000007

یک واحد تجاری واقع در مجتمع امید واحد شماره 33 به مساحت 48.70 متر مربع

53.570.000.000

2002093366000008

یک واحد تجاری واقع در فاز 3 محله 6 قطعه 147 (هسا) مجتمع خاتم  واحد شماره 16 به مساحت 33.55 متر مربع

30.195.000.000

2002093366000009

یک واحد تجاری واقع فاز 3 محله 3 مجتمع تجاری  ثامن الائمه به مساحت 28 متر مربع

23.800.000.000

2002093366000010

یک واحد تجاری واقع در مجتمع امید واحد شماره 17 به مساحت 28.75 متر مربع

34.500.000.000

2002093366000011

یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت حدود 176.09 مترمربع واقع در پردیس- فاز 4- خیابان فردوس 4- مجتمع مسکونی فجر- بلوک E- واحد 78

49.305.200.000

2002093366000012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.                 

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.    

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.

 

قوانین
1402/07/08
1402/07/18
1402/07/29
1402/07/29
1402/07/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0