مشخصات عمومی
اجاره یک قطعه زمین
402-26
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                                                                    تجدید مزایده عمومی اجاره  ملک

شهرداری پردیس در نظر دارد اجاره یک ساله اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 5000 مترمربع واقع در فاز 8، روبروی بلوار امام رضا (ع)، مقابل مرکز تعویض پلاک جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (دو شنبه بازار) را به شماره فراخوان ۵۰۰۲۰۹۳۳۶۶۰۰۰۰۴۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد (شماره پشتیبانی سامانه 1456 میباشد)

متقاضیان شرکت در شماره مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار مزایده: 10/07/1402

- مهلت دریافت اسناد مزایده: 18/07/1402

- مهلت ارسال پیشنهادات: 01/08/1402 تا ساعت 11

- زمان بازگشایی پاکت ها: 02/08/1402

- مهلت بازدید: از تاریخ 10/07/1402 لغایت 30/07/1402 از ساعت 8:00 الی 13:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ پایه کارشناسی برابر 2.400.000.000 ريال بوده و پيشنهاد دهنده مي بايست پنج درصد (5%) مبلغ کارشناسی موضوع مزایده برابر 120.000.000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده از طریق الف) رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره 3100001255001 بانک ملي شعبه شهرپرديس بنام شهرداری پردیس و یا ب) ضمانتنامه بانکي به نفع موجر ( شهرداري پرديس) حداقل با اعتبار 2 ماه (60 روز) تحويل نمايد. تصویر سپرده شرکت در مزایده (بصورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی) بایستی در سامانه ستاد بارگذاری گردد و علاوه بر آن میبایست اصل سپرده شرکت در مزایده را تا پایان ساعت اداری آخرین روز فرصت تحویل اسناد، تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.

 اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهر پردیس، میدان امام خمینی (ره)، شهرداری پردیس    شماره تماس: 7~76244995

شهرداری پردیس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود 5000 مترمربع واقع در فاز 8، روبروی بلوار امام رضا (ع)، مقابل مرکز تعویض پلاک جهت برپایی بازارچه سنتی هفتگی (دو شنبه بازار) با مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالانه 2.400.000.000 ريال و به شماره مزایده ۵۰۰۲۰۹۳۳۶۶۰۰۰۰۴۱ را بصورت اجاره یک ساله از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میبایست جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1402/07/10  لغایت مورخ   1402/07/18  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تاریخ   1402/08/01 میباشد.

1-میزان سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ کارشناسی میباشد.                  

2-در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه درج آگهي روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.    

4- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

5-سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد

قوانین
1402/07/08
1402/07/18
1402/08/01
1402/08/02
1402/08/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0