شنبه, 3 مهر 1400
مشخصات عمومی
واگذاری پروره عمرانی
14006
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداری پردیس در نظر دارد تعدادی از پروژه‌های عمرانی خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26   تا روز شنبه مورخ 1400/04/12  به شهرداری پردیس امور قراردادها مراجعه نمایند.

 آخرین مهلت تحویل اسناد روز دوشنبه 1400/04/21  مباشد

ردیف

نام پروژه

مبلغ (ریال)

1

احداث جاده اصطلک - باغکمش

40/000/000/000

2

احداث ایستگاه آتش نشانی

38/000/000/000

3

زیرسازی و آسفالت معابر سح شهر

35/000/000/000

4

روکش آسفالت معابر اصلی سطح شهر

35/000/000/000

5

احداث مخزن بتنی و فضای سبز شهرداری

25/000/000/000

6

احداث سوله انبار نمک فاز ۸

24/000/000/000

7

احداث پایگاه اورژانس

20/000/000/000

8

ترمیم و بهسازی پارک های سطح شهر

20/000/000/000

9

پایدارسازی دیواره سوله مدیریت بحران

10/000/000/000

10

احداث زمین بازی ورزشی محلی

10/000/000/000

11

فوریتهای ۱۳۷

10/000/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط شرکت در مناقصه
۱ ) میزان سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ پایه کارشناسی می باشد.
۲ ) در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم طبق مقررات قانونی سپرده‌ی آن به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۴ ) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ ) سایر شرایط و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

قوانین
1400/03/27
1400/04/12
1400/04/21
1400/04/22
1400/04/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0