نام و نام خانوادگی

از تاریخ

تا تاریخ

1

اسماعیل دیلم

82/2/19

86/3/3

2

سعید مردانه

86/3/23

87/2/13

3

هادی رحمتی

88/3/16

91/1/27

4

محمد لاله

91/3/20

96/12/10

5

کوروش گلریز

97/4/28

99/1/23

6

مرتضی همتی

99/6/1

1400/9/22

7

رضا کارخانه

1400/9/22

تا کنون


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0