ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

داود ریاحی

معاون شهـردار

2

منصور ثنایی نیک

مسئول شهـرسازی

3

حامد عارف زاده

مسئول حراست

4

محمد فیضی

مسئول بازرسی

5

داود محمدی

مسئول امور اداری

6

آیت بهرام پور

مشاور و مسئول روابط عمومی

7

محمد مبتکر سرابی

مسئول عمران

8

امیر خیـری

مسئول خدمات شهری

9

مسعود غفاری

مسئول فضای سبز

10

محمد قنبریان

مسئول امورمالی

11

جواد مهاجـر

مسئول دفتر شهردار


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0